Algemene voorwaarden Maicos

Maicos
Moerbosch 7
5384 MN Heesch (afhaaladres)
Website: www.maicos.nl
E-mail: info@maicos.nl
KVK nr.: 51684640
BTW nr.: NL207673834B01

Rekening nr.: 1604.50.691
IBAN: NL74RABO0160450691
BIC: RABONL2U

1.Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Maicos en op alle met Maicos aangegane overeenkomsten. Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Maicos is ingestemd.
1.2 Onder "Koper" wordt iedere bezoeker verstaan van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maicos in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.3 Maicos behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.4 Door het gebruik van de internetsite van Maicos en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.5 Maicos is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2. Assortiment

2.1 Het hoofddoel van Maicos is het verkopen van lichtmetalen velgen aan de consument.
2.2 Wij garanderen werking van de producten, zie onze garantie regeling. Wij zijn echter nooit aansprakelijk voor schade (direct /indirect) ontstaan door het disfunctioneren van de producten. Onze beperkte aansprakelijkheid is echter nooit in strijd met de Wet.

3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

3.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Maicos is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
3.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
3.3 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 3.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
- de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
- de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Maicos via elektronische weg is verzonden en door Maicos is ontvangen, OF de potentiële Koper heeft zijn bestelling per email kenbaar gemaakt aan Maicos.
3.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden en per email is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.
3.5 Koper en Maicos komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 3.3 en 3.4 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Maicos zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
3.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Maicos garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
4.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite of nieuwsbrief/banner met betrekking tot die speciale aanbieding.
4.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Maicos in haar bevestiging conform artikel 3.4 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Maicos worden gecorrigeerd.
4.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de productprijs en worden u apart in rekening gebracht. De hoogte van de bezorgkosten staat op de orderbevestiging vermeld of wordt later kenbaar gemaakt. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.

5. Betaling

5.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
- Bankbetaling (handmatige overboeking op onze bankrekening)
- IDEAL (Internetbankieren voor Postbank, ING, Rabobank, SNS Bank, ABN Amro.)
Maicos kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
5.2 De bestelling van de klant wordt pas in behandeling genomen nadat de betaling is ontvangen.
5.3 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Maicos als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
5.4 In geval van niet-tijdige betaling is Maicos bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten daaronder begrepen.
5.5 Bestellingen waarbij er zowel banden als velgen aangeschaft worden dienen aanbetaald te worden met €150,00. Deze aanbetaling is ervoor om de afnamezekerheid te vergroten. Door het betalen van de aanbetaling gaat de koper akkoord met onze algemene voorwaarden, tevens is er vanaf dat moment ook geen mogelijkheid meer om een bestelling te veranderen.

6. Levering en leveringstijd

6.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Maicos ernaar om nationale bestellingen binnen de opgegeven levertijd te kunnen afronden. De vermelde levertijd geldt voor het ophalen van het product bij ons afhaaladres, indien de koper ervoor kiest om de producten te verzenden zullen hier nog 1 à 2 werkdagen aan toegevoegd worden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Maicos kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
6.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Dit is altijd een inschatting en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Exacte levertijd is afhankelijk van derden zoals leveranciers, douane, en transportbedrijven.
6.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
6.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper. Producten zijn geleverd zodra de Koper getekend heeft voor ontvangst.
6.5 De Koper mag het aangeboden pakket weigeren, dit wordt dan retour gestuurd naar Maicos. Gemaakte kosten voor deze weigering zullen op de Koper worden verhaald.

7. Ruilen en herroepingsrecht

7.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
Voor overeenkomsten met consument-Kopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument-Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen zeven werkdagen na aflevering van het product in kwestie.
7.2 Retourneren is alleen mogelijk wanneer de producten in nieuwstaat zijn, ongebruikt, in de originele verpakking, exact zoals deze ook door Maicos aangeleverd zijn. Retouren dienen te worden voorzien van een omverpakking zodat de artikelverpakking onbeschadigd blijft.
7.3 Indien de consument-Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in 7.1 gebruik heeft gemaakt en voldoet aan de bepalingen zoals vermeld in 7.2, dan draagt Maicos zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument-Koper betaalde.

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Voor door Maicos geleverde producten gelden de algemene garantievoorwaarden volgens de Nederlandse wet tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. Maicos hanteert een garantietermijn van 1 jaar.
8.2 Maicos is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Maicos. Maicos is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.3 Indien Maicos, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
8.4 Ondanks de constante zorg en aandacht die Maicos aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is
8.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Maicos behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
8.6 De Koper is gehouden Maicos te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Maicos mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
8.7 Het is mogelijk dat Maicos op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Maicos is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
8.9 Voor (mogelijke) aanspraak op garantie dient u uw aankoopfactuur te overleggen.
De garantieperiode gaat in op het moment van aankoop. Garantie op de lak van velgen bedraagt 1 jaar.
Op gepolijste velgen, randen en/of gepolijste onderdelen zoals naafdeksels en centermoeren wordt geen garantie verleend. Op chroom velgen wordt geen garantie verleend
8.10 In de volgende gevallen wordt geen garantie verleend:
- Gebruikelijke slijtage zoals stoeprandschade of beschadigingen veroorzaakt door slecht wegdek
- Schade van buitenaf of door derden
- Steenslag
- Schade door aantasting van pekel en zout
- Corrosie
- Behandeling met verkeerde middelen zoals agressieve velgenreiniger
- Gebruik van slaglood bij balanceren
- Gebruik van verkeerde ventielen.
- Onvoldoende onderhoud
- Gebruik van sneeuwkettingen
- Bij reparatie of spuitwerk door derden
- Wanneer u uw velgen verkoopt vervalt de garantie
- Alle overige gevallen die in alle redelijkheid overduidelijk buiten de garantie vallen

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Maicos niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Maicos, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, of andere voortbrengselen, alsmede -al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Maicos, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

11. Persoonsgegevens

11.1 Maicos zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Policy.
11.2 Maicos neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Maicos of overeenkomsten gesloten met Maicos worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

13. Annuleringen

13.1 In het geval de koper een bestelling, of bestelde producten wil annuleren nadat een orderbevestiging en/of een betaling heeft plaatsgevonden, heeft Maicos het recht de Koper een factuur te sturen van de door Maicos gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten en administratiekosten. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,-
13.2 De Koper kan de verkoopovereenkomst alleen annuleren middels een schriftelijk verzoek. Dit kan per brief, of email. Mondelinge annuleringen zijn niet geldig. Een overeenkomst is pas geannuleerd wanneer een annuleringsverzoek door Maicos schriftelijk aan de Koper is toegezegd/bevestigd.

14. Klantenservice

De klantenservice is te bereiken op info@maicos.nl wij staan open voor al uw vragen, opmerkingen en suggesties betreffende Maicos. Wij beantwoorden uw vragen zo snel als mogelijk is. Het kan echter gebeuren dat het antwoord enkele dagen op zich laat wachten.

Maicos doet er alles aan om op een eerlijke en oprechte manier met haar klanten te communiceren. Helaas kunnen wij misbruik van onze naam door derden niet altijd voorkomen.

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud en inclusief BTW